Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY portálu KURZOVKA.cz

provozovaného společností Větrník, s.r.o.

IČ: 64509508

DIČ: CZ64509508

se sídlem Brno, Palackého nám. 18a, okres Brno-město, PSČ 62100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 22860, datum vzniku 10. červen 1996

(dále jen „Provozovatel“)

SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Zákazník internetového systému Kurzovka.cz (dále jen „Partner“) vyslovuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) následujícím úkonem:

Odsouhlasením podmínek při registraci na https://kurzovka.cz/registrace.
Vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami je uzavřena smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) (Partner a Provozovatel dále společně jen „Smluvní strany“).1.2. Podmínky jsou Partnerům dostupné po registraci na adrese https://kurzovka.cz/podminky-partner,


1.3. Provozovatel si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu, nebo i bez udání důvodu, nepřijmout registraci Partnera a neuzavřít s Partnerem Smlouvu.1.4. Provozovatel provozuje Portál, který slouží k prezentaci a propagaci vzdělávacích kurzů, seminářů, webinářů, on-line kurzů, prezenčních školení a kurzů z webu partnerů (dále jen “Nabídky”). Účelem systému je i měření výkonnosti systému. Služba je dostupná na internetové adrese (URL): https://kurzovka.cz


1.5. Partner je registrovaný uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel “Nabídky” na internetovém serveru Provozovatele.1.6. Návštěvník Portálu (dále jen „Návštěvník“) je uživatel sítě internet, který vyhledává nabídky na službě Kurzovka.cz


1.7. Partner se zavazuje umožnit Provozovateli automatické načítání informací o Nabídkách ve formě XML exportu (dále jen „XML Feed“). Zpřístupněním Nabídky ve formě XML Feedu (nebo alternativní automatizované formě, na které se Smluvní strany dohodly) souhlasí Partner s publikací Nabídky na stránkách Provozovatele, a to způsobem a za podmínek upravených v těchto Podmínkách.

  1. UVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY

2.1. Partner se zavazuje poskytovat prostřednictvím XML Feedu informace pouze o platných Nabídkách umístěných na internetové stránce Partnera (dále jen „Internetová stránka“), tj. především nebude předávat informace o Nabídkách, které nejsou dostupné a nelze zaručit jejich prodej Návštěvníkům.


2.2. Partner je povinen zajistit, že aktuální Feed bude nepřetržitě dostupný pro automatizované stahování dat Provozovatelem.

2.3. Provozovatel se zavazuje automaticky stahovat a zpracovávat XML Feed Partnera v případě, že je v souladu s obchodními podmínkami služby Kurzovka.cz a dále splňuje kritéria uvedená v Technické specifikaci.


2.4. Partner odpovídá za obsah Nabídek a informací o nich, které nesmí být v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy. Partner dále odpovídá za to, že obsah Nabídek a poskytnuté informace o Nabídkách neporušují žádná práva třetích osob.

2.5. V případě, že text Nabídky, obrazový materiál, loga, obchodní značky, další označení, nebo jiný obsah dodaný Partnerem bude mít povahu autorského díla či jiného předmětu práv duševního vlastnictví, odpovídá Partner za to, že Provozovatel bude oprávněn je publikovat na svých internetových stránkách a v reklamních materiálech sloužící k propagaci stránek Provozovatele, Nabídek a Portálu. Partner tímto poskytuje Provozovateli bezplatně licenci k užití textu Nabídky, obrazového materiálu, log, obchodních značek, dalších označení, nebo jiného obsahu dodaného Partnerem, v souladu s touto Smlouvou, a to bez časového a územního omezení za účelem určeným touto smlouvou. Provozovatel je zejména oprávněn takový obsah měnit, upravovat nebo zpracovat pro účely zveřejnění Nabídky a jiného obsahu v odpovídajícím formátu, umístit obsah na Portálu nebo jiných internetových stránkách a v jiných online nebo offline reklamních materiálech používaných v souvislosti s provozem Portálu, zasílat jej Návštěvníkům v rámci reklamních sdělení, nebo jej jinak zveřejňovat a ukládat tento obsah v souvislosti s provozem Portálu. Pro účely uvedené v těchto Podmínkách může Provozovatel poskytnout zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence třetí osobě. Pokud k tomu Partner neudělí výslovný souhlas, nemá Provozovatel nad rámec stanovený Smlouvou jakékoli vlastnické nebo jiné právo k obsahu dodanému Partnerem.


2.6. Partner bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za obsah Nabídek, který mu byl zpřístupněn Partnerem. V případě, že proti Provozovateli budou v souvislosti s obsahem Nabídek uplatněny jakékoli nároky třetích osob, zavazuje se Partner bez prodlení odškodnit Provozovatele za jakoukoli újmu způsobenou takto uplatněným nárokem třetí strany.


2.7. Přihlašování do administrace partnera https://kurzovka.cz/poradatel je vázáno na přihlašovací jméno a heslo. Partner je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě.


2.8 Pořadí Nabídek zobrazovaných na Portálu určuje Provozovatel.

  1. LICENČNÍ PODMÍNKY

3.1. Partner tímto smluvním ujednáním poskytuje Provozovateli nevýhradní a převoditelnou licenci (podlicenci) k užití díla ve smyslu ust. § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v případě, že takovéto dílo, je součástí XML Feedu a za podmínek tímto ujednáním stanovených. Licence je poskytována v časově, místně i množstevně neomezeném rozsahu ke všem způsobům užití díla dle ustanovení § 12 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetové sítě.3.2. Partner tímto prohlašuje, že má veškerá práva k XML Feedu a všem jeho součástem, zejména, že je oprávněn k jeho užití a k poskytnutí licence a že jsou vypořádána veškerá případná práva třetích osob.

  1. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Registrace Partnera a zveřejnění jeho Nabídek je poskytována zdarma.

  1. OMEZENÍ A UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Provozovatel je oprávněn zcela nebo zčásti pozastavit užívání Portálu vybraným Partnerem, zablokovat Nabídky Partnera, nebo užívání Portálu ukončit v případě, že Partner opakovaně poruší tyto Podmínky nebo v dalších případech stanovených těmito Podmínkami;


5.2. Provozovatel je oprávněn zablokovat jakoukoli Nabídku Partnera, která je v rozporu s ustanovením těchto Podmínek, nebo nekoresponduje se zaměřením Portálu, je v rozporu s dobrými mravy, nebo jiným způsobem odporuje právním předpisům.

5.3. V případě, že se Provozovatel rozhodne omezit nebo pozastavit užívání Portálu vybraným Partnerem, poskytne mu odůvodnění tohoto rozhodnutí, a to nejpozději v okamžiku, kdy omezení nebo pozastavení nabyde účinnosti. Odůvodnění bude poskytnuto formou e-mailového sdělení.

5.4. V případě, že se Provozovatel rozhodne zcela ukončit užívání Portálu vybraným Partnerem, poskytne mu odůvodnění tohoto rozhodnutí nejméně 30 dní před ukončením užívání Portálu. Odůvodnění bude poskytnuto formou e-mailového sdělení. Lhůta 30 dní podle tohoto ustanovení se neuplatní, a Provozovatel poskytne odůvodnění bez zbytečného odkladu po ukončení užívání Portálu, v případě, že:

5.4.1. se na Provozovatele vztahuje právní povinnost vyžadující, aby ukončil užívání Portálu vybraným Partnerem;

5.4.2. je Provozovatel oprávněn k ukončení užívání Portálu, pokud využije možnost odstoupit od Smlouvy podle těchto Podmínek, nebo v souladu se zákonem; nebo

5.4.3. důvodem ukončení je prokazatelné opakované porušení těchto Podmínek ze strany Partnera.

5.5. V odůvodnění rozhodnutí podle tohoto článku 5. Podmínek uvede Provozovatel konkrétní skutečnosti nebo okolnosti omezení užívání Portálu, včetně případného obsahu oznámení třetích stran, která k rozhodnutí vedla. Provozovatel není povinen své rozhodnutí odůvodnit, pokud se na něj vztahuje právní povinnost, na základě které nelze uvádět konkrétní zdůvodnění, nebo pokud je Provozovatel schopen prokázat, že došlo k opakovanému porušení této Smlouvy ze strany Partnera a toto porušení je důvodem ukončení možnosti užívání Portálu Partnerem.

  1. UKONČENÍ SMLOUVY

6.1. Partner je oprávněn odstoupit od této Smlouvy kdykoliv s výpovědní lhůtou 30 dnů. Odstoupení od smlouvy lze provést v administraci provozovatele v sekci pro partnery: https://kurzovka.cz/poradatel

6.2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy za následujících okolností:

6.2.1. Partner bude v XML Feedu publikovat i přes opakované upozornění Provozovatele, Nabídky, které budou v rozporu s ujednáním v této Smlouvě, právními předpisy nebo s dobrými mravy,

6.2.2. v případě jiného podstatného porušení této Smlouvy Partnerem.

6.3. Každá ze stran je oprávněna Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet ode dne, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé straně.

  1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Provozovatel umožňuje Partnerovi průběžně přístup k informacím a statistikám ohledně využívání Portálu a zobrazování Nabídek Partnera ze strany Návštěvníků, a to prostřednictvím Administračního rozhraní: https://kurzovka.cz/poradatel. Tyto informace a statistiky zahrnují zejména počet kliknutí na jednotlivé kategorie, informace o zpracování XML Feedu a jeho fungování. Provozovatel může současně, podle vlastního uvážení, umožnit přístup k souhrnným informacím a statistikám o užívání Portálu ze strany ostatních Partnerů nebo Návštěvníků. Přístup k uvedeným informacím je možný pouze po dobu trvání Smlouvy. Informace a statistiky poskytované Provozovatelem mohou být v anonymizované podobě poskytovány třetím stranám za účelem zpracování dat o trhu s vzděláváním nebo pro účely PR aktivit Provozovatele. Informace a statistiky poskytované Provozovatelem nezahrnují osobní údaje Návštěvníků.


7.2. Smluvní strany sjednávají, že pro právní úkony a vzájemnou komunikaci mezi nimi je dostačující forma e-mailového sdělení, jestliže druhá strana potvrdí jeho přijetí. Případně projevení vůle partnera v administrativním rozhraní na: https://kurzovka.cz/poradatel 7.3. V případě jakýchkoli stížností je Partner oprávněn obrátit se na Provozovatele na adrese info@kurzovka.cz. Stížnosti se mohou týkat zejména plnění Smlouvy nebo zákonných povinností ze strany Provozovatele, technických aspektů užívání Portálu nebo jiného jednání Provozovatele při provozu Portálu, které se dotýká Partnera. Provozovatel následně stížnost posoudí a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů oznámí e-mailovým sdělením Partnerovi, jak stížnost vyřešil nebo jaká opatření hodlá přijmout.

  1. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

8.1. Smluvní strany se zavazují, že neoprávněně nezpřístupní jakékoliv důvěrné informace týkající se této Smlouvy. Za důvěrné informace se považují jakékoliv informace technické, obchodní či jiné povahy, ať písemné nebo ústní, s výjimkou informací veřejně známých nebo takových, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití kteroukoliv smluvní stranou.

8.2. Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani nesmí užít či umožnit užít k jakémukoli účelu jakékoli informace, které získá dle Smlouvy nebo v průběhu jejího plnění, které se považují za důvěrné, s výjimkou případů, kdy tak učiní (i) s předchozím písemným souhlasem všech ostatních smluvních stran, (ii) v souladu s požadavky příslušných právních předpisů nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu, (iii) vůči právním či jiným odborným poradcům, kteří budou vázání povinností mlčenlivosti nebo (iv) pokud to Smlouva výslovně umožňuje. Pro účely tohoto článku se za důvěrné informace nepokládají žádné informace, jež:

8.2.1. jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití);

8.2.2. poskytne některé ze smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace a má zákonné právo takové informace zpřístupňovat nebo používat; nebo

8.2.3. jsou takové povahy, že jejich zpřístupnění – bez ohledu na to, komu jsou zpřístupněny – nemůže smluvním stranám způsobit žádné ztráty (včetně ztráty goodwillu), škody, výdaje nebo jakoukoliv jinou újmu.

8.3. Povinnosti dle tohoto článku Podmínek trvají i po skončení platnosti Smlouvy, a to bez časového omezení.

  1. POSTOUPENÍ PRÁV

9.1. Partner je povinen postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jakéhokoli právního nástupce Partnera.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Bude-li některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem neovlivní platnost ostatních ustanovení Smlouvy s tím, že celá Smlouva bude vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti smluvních stran či jednotlivých účastníků vyplývající ze Smlouvy.

10.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na přiměřenou změnu těchto Podmínek. Jakékoli změny Podmínek Provozovatel oznámí Partnerovi e-mailovým sdělením minimálně 10 dnů před datem jejich plánované účinnosti. Tato lhůta bude přiměřeně prodloužena, pokud změny Podmínek vyžadují technické nebo jiné úpravy na straně Partnera. Lhůta pro oznámení může být také zkrácena, pokud to umožňují právní předpisy, nebo ve výjimečných případech, zejména pokud je účelem změny Podmínek předcházení hrozícím bezpečnostním rizikům. Od oznámení změn Podmínek do jejich účinnosti je Partner oprávněn ukončit Smlouvu písemným oznámením doručeným Provozovateli, včetně e-mailového sdělení. Ukončení smlouvy nabývá účinnosti společně s účinností změn Podmínek. Pokud se Partner ke změnám Podmínek do jejich účinnosti nevyjádří, řídí se vztah Partnera a Provozovatele nadále změněnými Podmínkami. Ostatní změny Podmínek nad rámec přiměřených změn, které lze při uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, vyžadují vždy souhlas Partnera. Tento souhlas může mít podobu písemného oznámením, vč. e-mailového sdělení, doručeného Provozovateli, nebo jiného jednání, kterým dá Partner najevo svůj souhlas se změnou Podmínek. Za takové jednání se považuje i další používání služeb Provozovatele po účinnosti změn Podmínek.


10.3. Smlouva a tyto Podmínky se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování veškerých sporů ze Smlouvy, nebo sporů se smlouvou souvisejících, jsou příslušné obecné soudy České republiky. Pro případ jakéhokoli sporu s Partnerem se Provozovatel zavazuje pokusit se nejprve o jeho smírné řešení na základě vyjednávání s Partnerem, případně formou mediace za účasti oboustranně akceptovaného mediátora zapsaného v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Tímto ustanovením není dotčeno právo Partnera nebo Provozovatele kdykoli podat návrh na zahájení řízení za účelem vyřešení sporu u příslušného soudu.


10.4. Tato verze Podmínek nabývá účinnosti dne 1.2.2021

2021 © Kurzovka.cz
×